Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Czarnkowie

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Czarnkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ppczarnkow.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017.09.01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy, znajdujące się na stronie mogą nie posiadać napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 22.09.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz sprawdzenia
narzędziem Tingtun Checker – strona jest zgodna z wymaganiami na 100.00%.

Raport z wynikami przeglądu dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Teresa Soboczyńska
 • E-mail: poradniapp@post.pl
 • Telefon: 67 255 23 06

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (22) 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście główne do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych – podjazd.
 2. Wejścia do toalet i same toalety dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.
 3. Przed budynkiem wydzielone miejsce parkingowe przeznaczone
  dla osób niepełnosprawnych.
 4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu
  lub online.

Do pobrania

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOVCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
NA LATA 2020 – 2021

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI GUS PPP 2021