KONCEPCJA I ZADANIA PORADNI

WSPOMAGANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

WE WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI, PLACÓWKAMI, RODZICAMI, NAUCZYCIELAMI

I INSTYTUCJAMI LOKALNYMI I OGÓLNOPOLSKIMI

NA RZECZ SZEROKO ROZUMIANEGO DOBRA DZIECKA

A w szczególności:

1. Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
– podejmujemy działania mające na celu wczesne wykrycie trudności w czytaniu i pisaniu, prowadzimy badania Skalą Ryzyka Dysleksji M. Bogdanowicz, baterią 5/6.
2. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka
i rodzin dysfunkcyjnych.

3. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 0-7.

4. Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz ich rodzicom.
– przeprowadzamy badania psychologiczne i pedagogiczne pozwalające ocenić zakres możliwości poznawczych dziecka,
– prowadzimy terapię pedagogiczną ułatwiającą dziecku pokonywanie trudności w nauce
– informujemy o możliwościach kształcenia dziecka w szkołach specjalnych podstawowych
i ponadpodstawowych lub w klasach integracyjnych,
– informujemy o instytucjach i stowarzyszeniach świadczących pomoc dzieciom z niepełnosprawnością umysłową i ich rodzinom,
– prowadzimy poprzedzone odpowiednimi badaniami zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci i młodzieży, u których stwierdza się dysleksję, dysgrafię, dysortografię.

5. Pomoc młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania.

6. Opieka nad dziećmi i młodzieżą wybitnie uzdolnioną.

7. Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.

8. Przeprowadzanie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy. Dbanie o wysoką jakość diagnozy i terapii: psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Wspomaganie metodyczne nauczycieli i opiekunów podejmujących działania logopedyczne.
– zapewniamy konsultacje dla rodziców poszukujących informacji na temat rozwoju mowy ich dziecka,
– prowadzimy indywidualną terapię logopedyczną w zakresie wszystkich rodzajów zaburzeń mowy,
– uczestniczymy w programie wczesnej interwencji logopedycznej – w szczególności zapewniamy pomoc dzieciom z ciąż zagrożonych i dzieciom tzw. ryzyka okołoporodowego,
– wspomagamy terapię logopedyczną ćwiczeniami z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona (Gimnastyka Mózgu), metodą werbo- tonalną,
– prowadzimy przesiewowe badania logopedyczne mowy, wzroku i słuchu Platformą Badań Zmysłów.
9. Orzekanie i kwalifikowanie:
– dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo, ruchowo, niedostosowanej społecznie lub zagrożonej niedostosowaniem społecznym do odpowiednich form kształcenia specjalnego,
– dzieci i młodzieży do nauczania indywidualnego, jeśli ich stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

10. Opiniowanie wniosków dotyczących:
– objęcia dziecka w szkole lub placówce pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
– oceny dojrzałości szkolnej dziecka,
– odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
– podjęcia przez ucznia nauki w klasie terapeutycznej,
– dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
– zwolnienie ucznia z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,
– udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
– przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
– innych, np. na wniosek sądu.

11. Terapia zaburzeń rozwojowych.

12. Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu oraz planowania kariery zawodowej
– kształtowanie aktywnej postawy młodzieży wobec własnego życia zawodowego,
– uświadamianie uczniom konieczności konfrontowania swoich predyspozycji psychofizycznych, potrzeb i wartości z obiektywnymi wymaganiami stawianymi przez rynek pracy i warunkami optymalnego wykonywania danego zawodu,
– wspomaganie szkół w działaniach ukierunkowanych na tworzenie orientacji zawodowej uczniów,
– prowadzenie zajęć stymulujących dojrzałość zawodową uczniów,
– gromadzenie informacji o zawodach i szkołach dla uczniów i rodziców,
– współpraca z urzędami pracy, zwłaszcza w zakresie gromadzenia i aktualizowania informacji o zawodach, miejscach nauki i pracy,
– wdrażanie metod diagnostycznych stosowanych w poradnictwie zawodowym
– inspirowanie szkół do wdrażania modelowych rozwiązań organizacji poradnictwa zawodowego.

13. Pomoc rodzicom i nauczycielom w ocenianiu i rozwijaniu możliwości uczniów, wskazywanie mocnych stron dziecka.

14. Rozwijanie umiejętności efektywnego uczenia się, rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i innych problemów z zakresu komunikacji społecznej.

15. Systematyczne wzbogacanie warsztatu pracy i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników Poradni.

16. Prowadzenie mediacji i negocjacji na wniosek sądu lub klienta Poradni.

17. Wspieranie klientów w ramach działań  interwencji kryzysowej na terenie Poradni
i poza nią.

18. Prowadzenie działalności informacyjno- szkoleniowej w ramach profilaktyki i realizacji oferty Poradni, dostosowując się również do doraźnych potrzeb klientów.

19. Współpraca z instytucjami lokalnymi i ogólnopolskimi działającymi na rzecz dzieci
i młodzieży oraz ich środowiska rodzinnego i szkolnego.