DIAGNOZA I TERAPIA

PEDAGOGICZNA

Problematyka Pedagodzy
Dzieci nadpobudliwe.

Dzieci z dysleksją rozwojową.

Dzieci z deficytami w zakresie percepcji wzrokowej i słuchowej.

Dzieci mało sprawne manualnie.

Dzieci odroczone od nauki szkolnej.

M. Rzysko

A. Raczewska

PSYCHOLOGICZNA

Problematyka Psycholodzy
Moczenie nocne.

Nadpobudliwość psychoruchowa.

Problemy emocjonalne.

Mutyzm wybiórczy (brak nawiązywania kontaktu werbalnego w sytuacjach nowych).

Nerwice.

Różne problemy wychowawcze.

Wspomaganie rozwoju umysłowego.

Anoreksja, bulimia.

Interwencja kryzysowa.

A. Koblańska

K. Bednarek

LOGOPEDYCZNA

Problematyka Logopedzi
Wady wymowy.

Wczesne wspomagania rozwoju mowy.

Opóźnienie rozwoju mowy.

Zaburzenia mowy.

Jąkanie.

Ocena rozwoju mowy, kompetencji językowych dzieci i młodzieży.

M. Wesołek-Wolska

E. Skowron

 ZAWODOZNAWCZA

Indywidualne poradnictwo dla uczniów niezdecydowanych w wyborze dalszej ścieżki kształcenia i zwodu. A. Koblańska
K. Bednarek
Przyjęcia na badania diagnostyczne na podstawie wniosku rodzica.
Indywidualne poradnictwo zawodowe dla uczniów z grup dyspanseryjnych (wady fizyczne i choroby przewlekłe ograniczające wybór zawodu). A. Koblańska
K. Bednarek
Przyjęcia na badania diagnostyczne na podstawie wniosku rodzica oraz zaświadczenia lekarskiego