DIAGNOZA I TERAPIA

PEDAGOGICZNA

Problematyka Pedagodzy
 • Dzieci nadpobudliwe.
 • Dzieci z dysleksją rozwojową.
 • Dzieci z deficytami w zakresie percepcji wzrokowej i słuchowej.
 • Dzieci mało sprawne manualnie.
 • Dzieci odroczone od nauki szkolnej.
 • Problemy wychowawcze.
 • Zaburzenia rozwoju.
 • Wspomaganie rozwoju poznawczego i emocjonalnego.
 • Zaburzenia koncentracji.
M. Rzysko

 

A. Raczewska

PSYCHOLOGICZNA

Problematyka Psycholodzy
 • Nadpobudliwość psychoruchowa.
 • Mutyzm wybiórczy.
 • Nerwice.
 • Depresja.
 • Zaburzenia emocjonalne i lękowe.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego.
 • Zaburzenia odżywiania.
 • Obniżone poczucie własnej wartości.
 • Interwencja kryzysowa.
A. Koblańska

LOGOPEDYCZNA

Problematyka Logopedzi
 • Wady wymowy.
 • Wczesne wspomagania rozwoju mowy.
 • Opóźnienie rozwoju mowy.
 • Zaburzenia mowy.
 • Jąkanie.
 • Ocena rozwoju mowy, kompetencji językowych dzieci i młodzieży.
M. Wesołek-Wolska

 

E. Skowron

 ZAWODOZNAWCZA

Indywidualne poradnictwo dla uczniów niezdecydowanych w wyborze dalszej ścieżki kształcenia i zwodu. M. Rzysko Przyjęcia na badania diagnostyczne na podstawie wniosku rodzica.
Indywidualne poradnictwo zawodowe dla uczniów z grup dyspanseryjnych (wady fizyczne i choroby przewlekłe ograniczające wybór zawodu). M. Rzysko Przyjęcia na badania diagnostyczne na podstawie wniosku rodzica oraz zaświadczenia lekarskiego