SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY VII-VIII)

DLA UCZNIÓW

Jak rozmawiać z rówieśnikami- słowa, które mają moc. warsztat
Internet- gdzie jest granica, której nie powinienem przekraczać? pogadanka z wykorzystaniem ćwiczeń coachingowych
Zagrożenie rozwojowe i zdrowotne u dzieci i młodzieży oglądającej pornografię. warsztat
Nie przegraj- profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. warsztat
Seksting- niebezpieczne zachowania seksualne młodzieży. warsztat
Style uczenia się. warsztat
Zajęcia integracyjne. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych- „Czuję się dobrze w mojej klasie”. warsztat
Rozwijanie sprawności komunikacyjnej u dzieci i młodzieży. szkolenie
Jak radzić sobie z trudnymi uczuciami? warsztat
Stres. Wiem, jak sobie z nim radzić. warsztat
Podnoszenie efektywności swojej pracy. Sposoby uczenia się i radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym. warsztat
Asertywność. Sposoby komunikowania się. Szanuję siebie i innych. warsztat
Co powinniśmy wiedzieć o konfliktach? warsztat
„Masz tyle praw, ile znasz!”- edukacja prawnicza młodzieży. warsztat
Bezpieczeństwo uczniów w cyberprzestrzeni- STOP cyberprzemocy. warsztat
Psychologiczne aspekty bullyingu (przemoc rówieśnicza)- perspektywa sprawcy, ofiary i świadka. warsztat
„Przemocy mówię NIE”. warsztat
Agresja, złość, przemoc- wyjaśnienie pojęć, przyczyn powstawania i konsekwencji zachowań agresywnych. warsztat
Jak szybko i skutecznie uczyć się- przykładowe techniki i metody zapamiętywania. warsztat
Narkotyki. Najlepsze wyjście- nie wchodzić. warsztat
Narkotyki, dopalacze, alkohol- co o nich wiem? pogadanka
Czego nie powie Tobie dealer? pogadanka
Twoja decyzja.

Alkoholizm- mechanizmy uzależnienia.

warsztat
Czy to już uzależnienie? Młodzież a telefony komórkowe. warsztat

POMOC UCZNIOM W PLANOWANIU DALSZEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ ORAZ  KARIERY ZAWODOWEJ

Poznaję siebie, aby zaplanować karierę zawodową. warsztaty
Czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu. warsztaty
Zainteresowania, predyspozycje, talenty. warsztaty
Samoocena. Nabywanie umiejętności określania mocnych i słabych stron. warsztaty
Osobowość a typologia zawodów. warsztaty
Zainteresowania zawodowe. warsztaty

DLA NAUCZYCIELI

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. szkolenie
Profilaktyka agresji, przemocy, i cyberprzemocy w szkole. warsztat
Zagrożenia oraz konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u młodzieży oglądającej pornografię. warsztat
Nie przegraj- profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. szkolenie
Współpraca wychowawcy z rodzicami.

Kiedy kierować do specjalisty?

pogadanka
Jak rozmawiać z młodzieżą- słowa, które dają moc. warsztat
Jak rozmawiać z rodzicami- słowa, które dają moc. warsztat
Profilaktyka przemocy i wykorzystywania dzieci w wieku szkolnym. szkolenie
Mediacje rówieśnicze/szkolne sposobem rozwiązywania konfliktów w szkole. warsztat
Budowanie strategii antykryzysowej na terenie szkoły. szkolenie
Szkoła w obliczu incydentów krytycznych oraz sytuacji kryzysowych- przygotowanie, reagowanie. szkolenie
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka jako podstawa do planowania pracy z uczniem z niepełnosprawnością. szkolenie
Uczeń z problemami rozwojowymi spowodowanymi FAS. pogadanka
Prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych- zasady pracy reedukacyjnej, organizacja pracy zespołów reedukacyjnych. szkolenie
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych regulacji prawnych. szkolenie
Jak wspierać ucznia zdolnego? szkolenie
Rozwijanie sprawności komunikacyjnej u  młodzieży. szkolenie
Dysleksja rozwojowa- przyczyny, objawy, praktyczne wskazówki. pogadanka
Rozpoznawanie specyficznych trudności w nauce- symptomy zaburzeń funkcji percepcyjnych. pogadanka
Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki- dyskalkulia. pogadanka
Agresja u młodzieży- mechanizmy powstawania, sposoby radzenia sobie. pogadanka
Mobbing i bullying w szkole- charakterystyka zjawiska i program zapobiegania. szkolenie
Jak ochronić dziecko przed przemocą seksualną? Przewodnik dla wychowawców – mity, zagrożenia internetowe, prawo karne. pogadanka
Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym. pogadanka
Internet i telewizja – szanse i zagrożenia dla młodzieży. pogadanka
Praktyczne uwagi dotyczące techniki i estetyki wymowy. szkolenie
Emisja głosu, dykcja i artykulacja. warsztat
Głos narzędziem pracy nauczyciela. szkolenie
Mowa werbalna i niewerbalna – sposoby komunikowania się. szkolenie
Etos zawodu nauczyciela. szkolenie
Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci demoralizacją i przestępczością. szkolenie
Jak motywować wychowanków do różnych form aktywności- metody aktywizujące ucznia. szkolenie

DLA RODZICÓW

Dziecko w świecie wartości- dlaczego warto wychowywać dziecko? prelekcja
Zagrożenia oraz konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u dzieci oglądających pornografię. prelekcja
Słowa mają moc- o sztuce doceniania. warsztat
Jak rozmawiać z nastolatkiem- słowa, które dają moc. prelekcja
Niebezpieczne zachowania dzieci- wychowanie czy choroba? pogadanka
Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka? pogadanka
By dziecko czuło się bezpiecznie- stawianie granic, ustalanie zasad. pogadanka
Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka. pogadanka
Przyczyny trudności i niepowodzeń w nauce. pogadanka
Jak wychowywać – karać czy nagradzać? pogadanka
Jak lepiej dogadywać się ze swoim dzieckiem? Metody wychowawcze. Postawy rodzicielskie. pogadanka
Jak kochać i wspomagać- poradnik dla rodziców. pogadanka lub dłuższa forma warsztatowa
Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci i młodzieży. pogadanka
Agresja u dzieci i młodzieży – mechanizmy powstawania, sposoby radzenia sobie. pogadanka
Internet i telewizja- szanse i zagrożenia dla nastolatków. pogadanka
Dysleksja rozwojowa- przyczyny, objawy, praktyczne wskazówki. pogadanka
Narkotyki, dopalacze- Jak uchronić moje dziecko? pogadanka
Bunt nastolatka. Specyfika i zadania rozwojowe okresu dorastania. pogadanka