SZKOŁA PODSTAWOWA (KLASY I-VI)

DLA UCZNIÓW

Jak rozmawiać z rówieśnikami- słowa, które mają moc. warsztat
Zagrożenie rozwojowe i zdrowotne u dzieci oglądających pornografię. kl. IV- VI, warsztat
Style uczenia się. kl. IV- VI, warsztat
Zajęcia integracyjne. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych- „Czuję się dobrze w mojej klasie”. warsztat
Rozwijanie sprawności komunikacyjnej u dzieci i młodzieży. szkolenie
Jak radzić sobie z trudnymi uczuciami? warsztat
Stres. Wiem, jak sobie z nim radzić. warsztat
Podnoszenie efektywności swojej pracy. Sposoby uczenia się i radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym. kl. IV-VI, warsztat
Asertywność. Sposoby komunikowania się. Szanuję siebie i innych. warsztat
„Masz tyle praw, ile znasz!”- edukacja prawnicza dzieci. warsztat
Bezpieczeństwo uczniów w cyberprzestrzeni- STOP cyberprzemocy. warsztat
„Przemocy mówię NIE”. warsztat
„Agresja – jak sobie z nią radzić? Jestem królem swoich pazurów” warsztat

program profilaktyczno-wychowawczy

Agresja, złość, przemoc- wyjaśnienie pojęć, przyczyn powstawania i konsekwencji zachowań agresywnych. warsztat
Wiem, co potrafię- wzmacnianie poczucia własnej wartości. warsztat
Jak szybko i skutecznie uczyć się- przykładowe techniki i metody zapamiętywania. warsztat
Sposoby skutecznego radzenia sobie z obowiązkami szkolnymi- planowanie nauki, zapamiętywanie, motywacja, koncentracja. warsztat ( kl. IV- VI)
Narkotyki. Najlepsze wyjście- nie wchodzić. warsztat (kl. V- VI)
Czy to już uzależnienie? Dzieci a telefony komórkowe. warsztat

DLA NAUCZYCIELI

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. szkolenie
Profilaktyka agresji, przemocy, i cyberprzemocy w szkole. warsztat
Zagrożenia oraz konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u dzieci oglądających pornografię. warsztat
Współpraca wychowawcy z rodzicami.

Kiedy kierować do specjalisty?

pogadanka
Jak rozmawiać z uczniami, rodzicami- słowa, które dają moc. warsztat
Profilaktyka przemocy i wykorzystywania dzieci w wieku szkolnym. szkolenie
Mediacje rówieśnicze/szkolne sposobem rozwiązywania konfliktów w szkole. warsztat
Dziecko osierocone. pogadanka
Budowanie strategii antykryzysowej na terenie szkoły. szkolenie
Szkoła w obliczu incydentów krytycznych oraz sytuacji kryzysowych- przygotowanie, reagowanie. szkolenie
Logopedyczna i psychologiczna pomoc dzieciom dwujęzycznym. szkolenie
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka jako podstawa do planowania pracy z uczniem z niepełnosprawnością. szkolenie
Jak pokonać trudności dziecka w mówieniu, czytaniu i pisaniu? szkolenie
Uczeń z problemami rozwojowymi spowodowanymi FAS. pogadanka
Prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych- zasady pracy reedukacyjnej, organizacja pracy zespołów reedukacyjnych. szkolenie
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych regulacji prawnych. szkolenie
Jak wspierać ucznia zdolnego? szkolenie
Rozwijanie sprawności komunikacyjnej u dzieci i młodzieży. szkolenie
Dysleksja rozwojowa- przyczyny, objawy, praktyczne wskazówki. pogadanka
Rozpoznawanie specyficznych trudności w nauce- symptomy zaburzeń funkcji percepcyjnych. pogadanka
Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki- dyskalkulia. pogadanka
Stymulacja rozwoju mowy u dzieci z dysfunkcjami mózgowymi. szkolenie
Agresja u dzieci- mechanizmy powstawania, sposoby radzenia sobie. pogadanka
Mobbing i bullying w szkole- charakterystyka zjawiska i program zapobiegania. szkolenie
Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej – praktyczne wskazówki do pracy. pogadanka
Jak ochronić dziecko przed przemocą seksualną? Przewodnik dla wychowawców – mity, zagrożenia internetowe, prawo karne. pogadanka
Agresja u dzieci – mechanizmy powstawania, sposoby radzenia sobie. pogadanka
Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym. pogadanka
Internet i telewizja – szanse i zagrożenia dla dzieci. pogadanka
Praktyczne uwagi dotyczące techniki i estetyki wymowy. szkolenie
Emisja głosu, dykcja i artykulacja. warsztat
Głos narzędziem pracy nauczyciela. szkolenie
Mowa werbalna i niewerbalna – sposoby komunikowania się. szkolenie
Etos zawodu nauczyciela. szkolenie
Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci demoralizacją. szkolenie
Jak motywować wychowanków do różnych form aktywności- metody aktywizujące ucznia. szkolenie

DLA RODZICÓW

Dziecko w świecie wartości- dlaczego warto wychowywać dziecko? prelekcja
Zagrożenia oraz konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u dzieci oglądających pornografię. prelekcja
Słowa mają moc- o sztuce doceniania. warsztat
Koncentracja uwagi- klucz do efektywnej nauki dziecka. pogadanka
Jak rozmawiać z dziećmi- słowa, które dają moc. prelekcja
Niebezpieczne zachowania dzieci- wychowanie czy choroba? pogadanka
Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka? pogadanka
By dziecko czuło się bezpiecznie- stawianie granic, ustalanie zasad. pogadanka
Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu-udany start w szkole. pogadanka
Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka. pogadanka
Przyczyny trudności i niepowodzeń w nauce. pogadanka
W jaki sposób najlepiej mogę pomóc uczyć się swojemu dziecku. pogadanka
Jak wychowywać dziecko- karać czy nagradzać? pogadanka
Jak lepiej dogadywać się ze swoim dzieckiem? Metody wychowawcze. Postawy rodzicielskie. pogadanka
Jak kochać i wspomagać- poradnik dla rodziców. pogadanka lub dłuższa forma warsztatowa
Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci. pogadanka
Agresja u dzieci – mechanizmy powstawania, sposoby radzenia sobie. pogadanka
Internet i telewizja- szanse i zagrożenia dla dzieci. pogadanka
Dysleksja rozwojowa- przyczyny, objawy, praktyczne wskazówki. pogadanka
Narkotyki, dopalacze- Jak uchronić moje dziecko? pogadanka