Kampania „Dzieciństwo bez przemocy”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie Ambasadorem Kampanii
„Dzieciństwo bez przemocy”

Ogólnopolska kampania społeczna „Dzieciństwo bez przemocy” (etap drugi) poświęcona jest problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Akcja pod hasłem „Bite dzieci widzą świat inaczej” skierowana jest do rodziców, a jej celem jest uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych.

Organizacja kampanii związana jest z nowelizacją Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i wprowadzanym zakazem stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Jesteśmy przekonani, że zmianom prawnym powinna towarzyszyć edukacja społeczeństwa.

Organizatorzy: Fundacja Dzieci Niczyje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ (partner kampanii), Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (patron kampanii)

Cel kampanii: uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych wobec dzieci oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych